Libertà ta’ Informazzjoni

L-Att dwar il-Libertà ta’ Informazzjoni

L-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Kap.496) għandu l-għan li jistabbilixxi dritt għall-informazzjoni miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi sabiex ikompli jippromwovi r-responsabbiltà u t-trasparenza fil-Gvern.

Skont l-Artikolu 17(1) tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni, kull awtorità pubblika għandha tippubblika informazzjoni li tiddeskrivi l-istruttura, il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-awtorità flimkien ma’ deskrizzjoni ġenerali tal-kategoriji ta’ dokumenti miżmuma u deskrizzjoni tal-manwali kollha u dokumenti simili li fihom politiki, prinċipji, regoli jew linji gwida li skonthom isiru deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet fir-rigward tal-membri tal-pubbliku, kif ukoll dikjarazzjoni ta’ informazzjoni li jeħtieġ li tkun disponibbli għall-membri tal-pubbliku li jixtiequ jiksbu aċċess għal dokumenti uffiċjali mill-awtorità pubblika.

L-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2012.

Persuni eliġibbli huma intitolati jissottomettu talbiet għal-Libertà tal-Informazzjoni lill-Awtoritajiet Pubbliċi stabbiliti kollha, inkluż id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika, fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi. It-talbiet iridu jkunu f’format bil-miktub fuq formoli preskritti u jridu jintbagħtu f’uffiċċju tal-Awtorità Pubblika, jew elettronikament – b’email jew permezz tal-portal www.foi.gov.mt – jew manwalment (bl-idejn jew bil-posta).

 

Direttorat Ġenerali – Dipartiment tal-Politika Ekonomika

Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika jipprovdi lill-Gvern b’pariri u assistenza teknika fil-formulazzjoni tal-politika ekonomika, il-ġestjoni tal-attività ekonomika u l-politika tal-kummerċ internazzjonali bil-għan li jintlaħqu l-għanijiet ġenerali tal-Gvern ta’ tkabbir ekonomiku u żvilupp, rata ta’ impjieg għoli u inflazzjoni baxxa u kompetittività fuq livell internazzjonali tas-swieq. F’dan il-kuntest, importanza tingħata lejn il-kisba ta’ qafas makroekonomiku stabbli permezz tal-kisba ta’ politika fiskali u ekonomika xierqa. Id-Dipartiment huwa responsabbli għal kompetenza wiesgħa ta’ politiki ekonomiċi li jvarjaw minn riformi strutturali, pensjonijiet, politika fiskali, tbassir makroekonomiku, u relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali. Id-Dipartiment jikkoordina diskussjonijiet u analiżi ta’ diversi aspetti tal-ekonomija Maltija ma’ korpi u organizzazzjonijiet internazzjonali. Laqgħat regolari jsiru fi ħdan il-Kunsill Ewropew u mal-Kummissjoni Ewropea, l-aktar dwar kwistjonijiet ta’ politika kummerċjali, strutturali u fiskali. Id-Dipartiment jipparteċipa b’mod attiv f’laqgħat ma’ rappreżentanti minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu bħal Standard and Poor’s, Moody’s u Fitch. Id-Dipartiment huwa wkoll punt ta’ riferiment importanti fid-diskussjonijiet estensivi li jsiru ma’ rappreżentanti mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) li jżuru Malta għall-konsultazzjoni tal-Artikolu IV. Id-Dipartiment huwa involut ukoll f’ħidma relatata mar-Reviżjoni tal-Ekonomija tal-Unjoni Ewropea (UE) tal-OECD u r-Reviżjoni Ekonomika taż-Żona tal-Euro, li jsiru mill-Kumitat ta’ Reviżjoni Ekonomika u tal-Iżvilupp tal-OECD.

Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika huwa impenjat fit-tħejjija ta’ laqgħat ta’ tagħrif għal-laqgħat tal-ECOFIN, tal-Eurogroup u tal-Kumitat tal-Politika tal-Kummerċ tal-UE kif ukoll għal-laqgħat ta’ formazzjonijiet oħra tal-Kunsill u għal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew, kif ikun meħtieġ, skont it-tqassim tar-responsabbiltajiet tagħhom.

Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika jwettaq xogħol ta’ riċerka fuq diversi suġġetti ekonomiċi, fiskali, kummerċjali u finanzjarji, kif mitlub mill-Ministeru għall-Finanzi u x-Xoghol  jew flimkien ma’ Ministeri oħra, kif meħtieġ. Il-ħaddiema professjonali u tekniċi li jaħdmu fid-Dipartiment jieħdu numru ta’ inizjattivi oħra ta’ riċerka u fl-2014 id-Dipartiment nieda s-Serje ta’ Dokumenti ta’ Ħidma tad-Dipartiment tal-Politika Ekonomika. Barra minn hekk, id-Dipartiment qed jippubblika wkoll fuq il-websajt tiegħu numru ta’ Artikli ta’ riċerka ta’ interess għall-operaturi ekonomiċi u dawk li jfasslu l-politika. Dawn il-pubblikazzjonijiet huma mmirati biex ixerrdu l-għarfien dwar l-ekonomija Maltija, jinkoraġġixxu diskussjonijiet oġġettivi dwar kwistjonijiet ewlenin ta’ politika ekonomika u jipprovdu pjattaforma għall-ħaddiema professjonali u tekniċi tad-Dipartiment biex jippubblikaw r-riċerka tagħhom.

Barra minn hekk, bħala parti mill-proċess annwali tal- Baġit, id-Dipartiment jabbozza l-Istħarriġ Ekonomiku li jiġi ppreżentat kull sena fil-Parlament f’Jum il-Baġit. L-informazzjoni dwar is-sitwazzjoni ekonomika domestika u internazzjonali kif ukoll dwar il-prospetti makroekonomiċi hija ppreżentata f’dan id-Dokument. Barra minn hekk, id-Dipartiment jikkoordina wkoll it-tħejjija tal-Abbozz ta’ Pjan Baġitarju li jiġi sottomess, fuq bażi annwali, lill-awtoritajiet Ewropej sal-15 ta’ Ottubru. Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika jagħti sehmu wkoll fit-tħejjija tad-Dokument ta’ Qabel il-Baġit.

Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika huwa rappreżentat fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali.

Id-Dipartiment involut fil-koordinazzjoni Ministerjali tal-abbozzar tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma (PNR) u jimmonitorja elementi tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi tal-Pajjiż taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Finanzi.

Erba’ direttorati jiffurmaw id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika, dawn huma, id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Makroekonomika, id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u l-Benefiċċji, id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Finanzjarja u d-Direttorat tal-Politika Ekonomika Internazzjonali.

Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Makroekonomika

Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Makroekonomika jipprovdi lill-Gvern pariri u assistenza esperta fil-formulazzjoni tal-politika ekonomika partikolarment fir-rigward tal-kundizzjonijiet makroekonomiċi, it-tbassir, il-finanzi pubbliċi, l-istrateġija industrijali u s-sorveljanza fiskali tal-Unjoni Ewropea (UE) bħala parti mis-Semestru Ewropew, kif ukoll il-qafas finanzjarju multiannwali tal-UE. Bħala parti mill-programm ta’ ħidma tiegħu, id-Direttorat huwa responsabbli biex iħaddem u jaġġorna il-mudell tiegħu ta’ tbassir għat-terminu immedjat u jipproduċi tbassir ekonomiku biannwali. Id-Direttorat jissorvelja regolarment ukoll il-prestazzjoni tat-tbassir tiegħu, jipproduċi valutazzjoni tar-riskju għat-tbassir makroekonomiku bbażata fuq żbalji ta’ tbassir tal-passat u xenarji ta’ tbassir alternattivi bbażati fuq mudelli u jipproduċi tbassir makroekonomiku permezz ta’ għadd ta’ mudelli u tekniki ekonometriċi alternattivi. It-tbassir makroekonomiku jipprovdi l-bażi għal projezzjonijiet fiskali ekonomikament sensittivi li huma sottomessi lid-Diviżjoni tal-Affarijiet tal-Baġit bi tħejjija għat-tbassir baġitarju biannwali. Id-Direttorat huwa responsabbli għall-pubblikazzjoni tal-Abbozz tal-Pjan tal-Baġit, il-Programm ta’ Stabbiltà, l-Istrateġija Fiskali għal Terminu Medju, ir-Rapport Annwali u r-Rapport ta’ Nofs is-Sena bħala parti mill-impenji ta’ rappurtar relatati mal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u r-Responsabbiltà Fiskali. Id-Direttorat jipparteċipa fil-laqgħat tas-Sostituti tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju li primarjament jittrattaw it-tfassil tal-politika fiskali fil-livell tal-UE u tal-Eurogroup fil-kuntest tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Id-Direttorat jipprovdi wkoll inputs lil organizzazzjonijiet u aġenziji multilaterali bħall-Kummissjoni Ewropea, l-FMI u diversi aġenziji ta’ klassifikazzjoni. Jaġixxi wkoll bħala l-interface ewlenija bejn il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xoghol u l-Kunsill Konsultattiv Fiskali ta’ Malta.

 Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u tal-Benefiċċji

L-għan ewlieni tad-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u tal-Benefiċċji huwa li jipprovdi tmexxija fi kwistjonijiet li jikkonċernaw kwistjonijiet ekonomiċi strutturali, kemm lokalment kif ukoll f’fora Ewropej, b’enfasi msaħħa fuq il-politika tat-taxxa u tal-benefiċċji kif ukoll l-istima tal-impatt ekonomiku u fiskali tal- miżuri tal-baġit proposti.

Bħala parti mir-responsabbiltajiet ewlenin tiegħu, id-Direttorat jissorvelja u jeżamina s-sistema tat-taxxa, u jipproponi bidliet biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-Gvern fl-oqsma tat-tassazzjoni diretta u indiretta. Barra minn hekk, id-Direttorat jimmonitorja u jeżamina n-nefqa pubblika, u jipproponi bidliet biex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika tal-Gvern permezz tal-iżvilupp ta’ benchmarks xierqa bil-ħsieb li jitkejlu l-effetti fl-iżviluppi tal-fatturi ekonomici. Id-Direttorat jistma wkoll l-impatt finanzjarju ta’ miżuri speċifiċi tal-baġit li jippromwovu riformi fil-perjodu li jwassal għall-Baġit. Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika tat-Tassazzjoni u l-Benefiċċji jikkontribwixxi wkoll għall-isforz ta’ koordinazzjoni Ministerjali involut fl-abbozzar tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma (PNR) u jimmonitorja elementi bħal dawn tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi tal-Pajjiż taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Finanzi. Id-Direttorat japplika tekniki kwantitattivi biex jistma l-impatt ta’ miżuri speċifiċi ta’ politika eż. il-mudell QUEST għall-finijiet tal-PNR. Barra minn hekk, EUROMOD, mudell ta’ benefiċċju tat-taxxa, jintuża biex jissimula l-impatt distributtiv tal-miżuri tal-baġit.

Għan ewlieni ieħor ta’ dan id-Direttorat huwa li jipprovdi input f’eżerċizzji ta’ mudellar li jsostnu l-istat tas-sistema tal-pensjonijiet f’Malta, b’mod partikolari permezz tal-użu tal-mudell PROST. Barra minn hekk, id-Dipartiment jikkontribwixxi biex titfassal il-pożizzjoni ta’ Malta dwar kwistjonijiet ekonomiċi strutturali f’oqsma prijoritarji fi gruppi ta’ ħidma tekniċi taħt il-Kumitat tal-Politika Ekonomika  kif ukoll gruppi ta’ ħidma tekniċi fi kwistjonijiet ta’ rilevanza ekonomika rrappurtati lil Ministeri oħra, b’mod partikolari fir-rigward tar-riforma tas-sigurtà soċjali, u l-iżviluppi tas-suq tax-xogħol. Id-Direttorat jissorvelja wkoll, u jeżamina, l-istat tal-kompetittività tal-ekonomija Maltija. Id-Direttorat jipprovdi input analitiku lil ministeri oħra f’oqsma ta’ natura orizzontali, partikolarment lil dawk b’mandati fit-trasport, l-ambjent, l-enerġija u t-tibdil fil-klima. Jikkontribwixxi wkoll f’diskussjonijiet fil-grupp ta’ ħidma tal-KPE dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima.

Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Finanzjarja

L-għan ewlieni tad-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Finanzjarja huwa li jipprovdi tmexxija fi kwistjonijiet ta’ natura finanzjarja speċjalment inizjattivi politiċi u leġiżlattivi relatati mas-settur finanzjarju u l-monitoraġġ tal-kundizzjonijiet finanzjarji, filwaqt li jikkontribwixxi għaż-żamma tal-istabbiltà finanzjarja u ekonomika, l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tal-potenzjal ta’ riskji relatati, kif ukoll valutazzjoni tal-implikazzjonijiet fuq il-Gvern u fuq il-finanzi pubbliċi li joħorġu mis-settur finanzjarju.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tad-Direttorat huwa li jissorvelja l-politika u l-leġiżlazzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju, partikolarment dawk li joħorġu minn inizjattivi fl-ambitu tal-Unjoni Finanzjarja tal-UE u li jinkludu wkoll proposti taħt l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

Id-Direttorat għandu wkoll l-għan li jimmonitorja l-kundizzjonijiet finanzjarji fl-ekonomija minn perspettiva makroprudenzjali b’appoġġ għall-aġenziji nazzjonali l-oħra involuti. Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Finanzjarja jirrappreżenta lill-Gvern, u fejn meħtieġ, jassisti lir-rappreżentanti tiegħu, b’/fuq inizjattivi li jinteressaw aġenziji ekonomici u finanzjarji varji dwar kwistjonijiet relatati mas-superviżjoni tas-settur bankarju u finanzjarju, il-valutazzjoni, ir-riskju u l-ittestjar tal-istress, inkluż il-ħarsa ġenerali u, fejn xieraq, it-tfassil ta’ dashboards ibbażati fuq indikaturi kif ukoll fl-iżvilupp ta’ oqfsa domestiċi għall-istabbiltà finanzjarja, il-ġestjoni tal-kriżijiet u l-użu ta’ għodod ta’ stabbilizzazzjoni.

Id-Direttorat tal-Analiżi tal-Politika Finanzjarja jirrappreżenta l-interessi ta’ Malta fil-livell tal-UE fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ servizzi finanzjarji filwaqt li jippromwovi miżuri fuq livell tal-UE u internazzjonali biex jinkoraġġixxu t-tkabbir u l-impjiegi, inkluż permezz tal-iżvilupp tal-politika u l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar kwistjonijiet tas-settur bankarju u finanzjarju. Id-Direttorat għandu wkoll l-għan li jissorvelja l-aċċess għall-finanzi għall-intrapriżi, jassisti lill-Gvern biex jiffaċilita l-aċċess tal-intrapriżi għall-finanzi u wkoll biex jimmonitorja u jeżamina l-istat tal-industrija finanzjarja f’Malta.

Direttorat tal-Politika Ekonomika Internazzjonali

L-għan ta’ dan id-Direttorat huwa li jiżgura li l-iżvilupp tal-Politika Kummerċjali Komuni tal-Unjoni Ewropea (UE) jirrifletti l-interessi ekonomiċi u soċjali ta’ Malta. Id-Direttorat janalizza l-iżviluppi u l-proposti ppreżentati fi ħdan il-Kumitat tal-Politika tal-Kummerċ u kumitati oħra relatati mal-kummerċ sabiex jiżgura li l-interessi u l-fehmiet ta’ Malta jitqiesu fil-formulazzjoni tal-politika kummerċjali komuni tal-UE. B’mod partikolari, jagħti pariri, jikkonsulta u jikkoordina l-pożizzjoni ta’ Malta dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-Politika Kummerċjali Komuni tal-UE, inklużi n-negozjati kollha tal-ftehimiet ta’ kummerċ u investiment internazzjonali tal-UE, inklużi r-relazzjonijiet kummerċjali multilaterali taħt il-patroċinju tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, ftehimiet plurilaterali u Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles bilaterali/reġjonali/ftehimiet oħra relatati mal-kummerċ li huma nnegozjati ma’ pajjiżi terzi. Barra minn hekk, jikkoordina wkoll il-pożizzjoni Maltija fi kwistjonijiet ekonomiċi/kummerċjali u ta’ investiment oħra li jappartjenu għal istituzzjonijiet internazzjonali oħrajn (bħalma huma l-UNCTAD u l-UNCITRAL).

Id-Direttorat jipprovdi l-pożizzjoni ta’ Malta dwar il-politika tal-kummerċ u l-investiment internazzjonali fi ħdan id-diversi konfigurazzjonijiet tal-Kumitat tal-Politika tal-Kummerċ (Membri Sħaħ, Deputati, Servizzi u Investiment u Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi), il-Grupp ta’ Ħidma għall-Kwistjonijiet tal-Kummerċ, il-Kumitat għad-Difiża tal-Kummerċ, il-Kumitat Konsultattiv għall-Aċċess għas-Suq u laqgħat tekniċi/esperti li jiddeskrivu l-interessi, l-għanijiet u l-prijoritajiet ta’ Malta fil-kuntest tal-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni. Id-Direttorat għandu r-responsabbiltà għall-analiżi u l-koordinazzjoni tal-pożizzjoni Maltija dwar dossiers leġiżlattivi li għandhom impatt dirett fuq il-kummerċ internazzjonali proposti mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, id-Direttorat huwa wkoll responsabbli biex janalizza l-proposti mill-Kummissjoni biex jiġu implimentati miżuri ta’ difiża kummerċjali kontra d-dumping u s-sussidji minn pajjiżi terzi flimkien ma’ salvagwardji kontra prattiki kummerċjali inġusti oħra minn pajjiżi terzi. Barra minn hekk, id-Direttorat jipprovdi input lil Ministeri u Dipartimenti oħra dwar kwistjonijiet li huma relatati mal-kummerċ internazzjonali u l-politika tal-investiment.

Deskrizzjoni ġenerali tal-kategoriji ta’ dokumenti u manwali miżmuma

L-EPD għandu dokumenti li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin:

 • Dokumenti ta’ politika u dokumenti ta’ ħidma relatati dwar temi li jaqgħu fil-portafoll tal-EPD;
 • Studji u rapporti relatati mal-EPD;
 • Ftehimiet Internazzjonali Multilaterali u Bilaterali;
 • Manwali ta’ proċeduri, Applikazzjonijiet u dokumentazzjoni oħra relatata mal-ġestjoni finanzjarja, iċ-ċertifikazzjoni tan-nefqa;
 • Dossiers relatati mal-akkwist (Talba għal Offerta, Talbiet għal Kwotazzjonijiet u Talba għal Informazzjoni);
 • Memoranda ta’ Spjegazzjoni, Noti ta’ Informazzjoni u Noti ta’ Taħdidiet għall-Ministru u Uffiċjali oħra tal-Gvern u Noti ta’ Istruzzjoni għar-Rappreżentant Permanenti u rappreżentanti oħra Maltin;
 • Dokumenti tal-Kunsill;
 • Minuti tal-laqgħat u dokumenti oħra relatati mal-ħidma tal-Kumitat Sostituti għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji u l-Kumitat tal-Politika Ekonomika;
 • Abbozz ta’ Regolamenti u Direttivi tal-UE;
 • Dokumenti b’rabta mal-Proċess tal-Baġit;
 • Preżentazzjonijiet bil-power point dwar diversi aspetti tal-ekonomija Maltija;
 • Dokumenti relatati mal-proċess tal-għażla biex jimtlew pożizzjonijiet vakanti jew ġodda fi ħdan l-EPD;
 • Tbassir u projezzjonijiet tal-varjabbli ekonomiku u l-baġit tal-UE;
 • PSMC, Manwali u Direttivi relatati;
 • Dokumenti ta’ Ħidma;
 • Artikoli.

Sottomissjoni ta’ Talba/Ilment

Persuni Eliġibbli:

Sabiex tkun eliġibbli biex tissottometti talbiet relatati mal-Libertà tal-Informazzjoni, persuna trid tkun residenti f’Malta għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin. Din il-persuna trid tkun ukoll ċittadin ta’ Malta jew ċittadin ta’ kwalunkwe stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea (UE) jew ċittadin ta’ kwalunkwe stat ieħor fejn iċ-ċittadini tiegħu għandhom dritt, bis-saħħa ta’ kwalunkwe trattat bejn dak l-istat u l-UE, jiġu ttrattati f’Malta bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta’ stati membri tal-Unjoni Ewropea.

Formoli ta’ Talba relatati mal-Libertà tal-Informazzjoni jew Formoli ta’ Ilmenti jistgħu jintbagħtu permezz tal-e-ID fuq il-Portal tal-Libertà tal-Informazzjoni (www.foi.gov.mt). Talba onlajn tista’ ssir ukoll kemm għat-talba fuq kwistjonijiet relatati mal-Libertà tal-Informazzjoni kif ukoll għall-ilment fir-rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-Libertà tal-Informazzjoni mingħajr il-ħtieġa li l-applikanti jirreġistraw permezz tal-e-ID.

Il-Formola ta’ Talba fuq kwistjonijiet relatati mal-Libertà tal-Informazzjoni jew il-Formola ta’ Ilmenti jistgħu wkoll jintbagħtu b’email fuq foi.epd@gov.mt jew bil-posta lid-Dipartiment tal-Politika Ekonomika, 30, Maison Demandols, Triq in-Nofsinhar, Valletta VLT 1102.

Ksib ta’ kopja tal- Formoli

Formoli tal-Applikazzjoni (u Formoli tal-Ilmenti) huma disponibbli biex jitniżżlu minn din il-websajt jew mill-websajt tal-Libertà tal-Informazzjoni fuq http://www.foi.gov.mt.

Request Form (English Version)
Formola tat-Talba (Verżjoni bil-Malti)

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta

Meta jimlew il-formola tal-applikazzjoni, l-applikanti jkunu meħtieġa, minbarra li jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt, jagħtu indikazzjoni tad-dokument/informazzjoni li jixtiequ jiksbu. Jeħtieġu wkoll li jindikaw il-format li fih jixtiequ jirċievu tali dokument/informazzjoni, jiġifieri bħala kopja stampata/stampata, bħala kopja elettronika, fil-forma ta’ sommarju/silta tal-kontenut jew permezz ta’ spezzjoni fuq il-post tad-dokument/informazzjoni inkwistjoni. Kopji tal-karta tal-identità jew passaport u/jew dokumentazzjoni addizzjonali, kif meqjusa meħtieġa, jistgħu jintalbu mill-Awtorità Pubblika, fil-każ ta’ talbiet relatati speċifikament mal-assi/interessi/dritt tal-aċċess tal-individwu, tal-individwu.

Tipi ta’ Talbiet

Essenzjalment, wieħed jista’ jitlob għal kull suġġett li huwa miżmum minn awtorità pubblika u li dwaru ġiet irreġistrata informazzjoni fi kwalunkwe forma, inkluż data elettronika, stampi, mudelli fuq skala u rappreżentazzjonijiet viżwali oħra, u reġistrazzjonijiet awdjo jew vidjo, irrispettivament minn jekk l-informazzjoni tista’ tinqara, tidher, tinstema’ jew tinġabar bl-għajnuna jew mingħajr l-għajnuna ta’ kwalunkwe oġġett jew apparat ieħor. Wieħed jista’ wkoll jitlob dokumentazzjoni li jkun fiha politiki, prinċipji, regoli jew linji gwida li skonthom isiru deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet fir-rigward tal-membri tal-pubbliku (inklużi korpi korporattivi u impjegati tal-awtorità pubblika fil-kapaċità personali tagħhom). Barra minn hekk, persuni eliġibbli għandhom id-dritt li jitolbu informazzjoni (fil-forma ta’ dikjarazzjoni bil-miktub) dwar deċiżjoni jew rakkomandazzjoni magħmula fir-rigward tagħhom jew fir-rigward ta’ korp korporattiv li huma jirrappreżentaw.

Rikonoxximenti

It-talbiet fuq kwistjonijiet relatati mal-Libertà tal-Informazzjoni se jiġu rikonoxxuti mill-Awtoritajiet Pubbliċi. Il-formoli ta’ rikonoxximent se jinkludu numru ta’ referenza uniku u indikazzjoni tad-data sa meta tingħata r-risposta. Il-formoli għandhom jinkludu wkoll informazzjoni speċifika relatata mal-Awtorità Pubblika, bħall-indirizz tagħha, numri tat-telefon, indirizzi tal-posta elettronika, ħinijiet tal-ftuħ u wkoll dettalji tal-proċedura tal-ilmenti interni tagħha.

Verifiki li għandhom isiru mill-Awtorità Pubblika

Malli tirċievi l-formola tal-applikazzjoni, l-Awtorità Pubblika tivverifika jekk it-talba tikkwalifikax bħala talba relatata mal-Libertà tal-Informazzjoni u tinforma lill-applikant kif xieraq jekk dan ma jkunx il-każ. Jekk jirriżulta li tkun meħtieġa informazzjoni/dokumentazzjoni addizzjonali, l-applikanti jiġu kkuntattjati mill-Awtorità Pubblika li lilha tkun ġiet sottomessa t-talba u jingħataw l-għajnuna kollha possibbli sabiex jiġi żgurat li tali talba tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Att. Minkejja dan, meta jissottomettu talba relatata mal-Libertà tal-Informazzjoni, l-applikanti mhumiex meħtieġa jipprovdu l-ebda ġustifikazzjoni biex jitolbu xi dokumentazzjoni/informazzjoni partikolari.

L-Awtorità Pubblika tivverifika wkoll jekk id-dokument/informazzjoni mitluba tkunx fil-pussess tagħha. Jekk dan ma jkunx il-każ tali Awtorità Pubblika tfittex li tidentifika l-entità li lilha għandha tiġi sottomessa t-talba u tittrasferixxi tali applikazzjoni kif xieraq (tinforma lill-applikant fil-proċess). Jekk ma tiġi identifikata l-ebda entità alternattiva (jiġifieri li d-dokument/informazzjoni ma tistax tiġi traċċata fl-ebda Awtorità Pubblika) l-applikant jiġi infurmat kif xieraq.

Ipproċessar tat-talba

Ladarba tistabbilixxi li talba taqa’ taħt l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni u tista’ tiġi indirizzata minnha, l-Awtorità Pubblika tiddetermina jekk tistax tipprovdi lill-applikant bid-dokument/informazzjoni mitluba (kompletament jew parzjalment) jew jekk tirrifjutax it-talba. Qabel ma tieħu deċiżjoni f’dan ir-rigward, l-Awtorità Pubblika għandha tikkunsidra jekk tapplikax xi waħda mill-eżenzjonijiet elenkati fl-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni. L-Awtorità Pubblika tissottometti notifika dwar jekk it-talba tkunx aċċettata jew le fi żmien 20 jum tax-xogħol minn meta tirċievi t-talba. Tista’ tiġi applikata estensjoni ta’ 20 jum tax-xogħol, li żżid it-total għal massimu ta’ 40 jum tax-xogħol mid-data tal-wasla tat-talba oriġinali.

Ħlas ta’ Miżata

Meta tissottometti tweġiba lill-Applikant, l-Awtorità Pubblika għandha tindika jekk japplikawx xi miżati. Jekk applikabbli, dawn il-miżati għandhom ikopru biss l-ispejjeż relatati mat-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ dokument għall-applikant, jiġifieri sigħat ta’ ħaddiema ta’ proċessar, spejjeż ta’ fotokopji/faks u midja diġitali u spejjeż relatati ma’ spezzjonijiet. Minkejja dan, il-miżata totali applikabbli m’għandhiex taqbeż l-€40. L-ebda miżata addizzjonali ma tista’ ssir għas-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet jew ilmenti.

L-applikazzjoni tal-miżati hija regolata minn L.N. 158 tal-2010.

Azzjoni ta’ Rimedju:

Jekk l-applikant ma jkunx sodisfatt bir-risposta mogħtija mill-Awtorità Pubblika fir-rigward tat-talba, l-applikant ikun intitolat li jressaq ilment lill-istess Awtorità Pubblika. Jekk, sussegwentement, l-applikant jibqa’ mhux sodisfatt bir-risposta li jkun irċieva, l-applikant jista’ jressaq appell mal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data (IDPC). Jekk l-applikant jibqa’ mhux sodisfatt bir-riżultat tal-appell l-applikant jista’ jappella lit-Tribunal tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data u, sussegwentement, lill-Qorti tal-Appell. L-ilmenti jistgħu jiġu sottomessi għar-raġunijiet li ġejjin:

 • Jekk it-Talba ma ġietx meqjusa bħala talba relatata mal-Libertà tal-Informazzjoni
 • L-Awtorità Pubblika applikat estensjoni għall-iskadenza ta’ 20 jum tax-xogħol biex tinnotifika lill-applikant jekk jingħatax aċċess għad-dokument/informazzjoni mitluba.
 • L-Awtorità Pubblika imponiet ħlas li huwa meqjus bħala eċċessiv
 • Id-dokument mhux qed jiġi pprovdut fil-format mitlub
 • It-talba qed tiġi miċħuda

Wieħed jista’ wkoll iressaq ilment jekk l-Awtorità Pubblika ma tirrispettax l-iskadenza ta’ 20 jum tax-xogħol (jew l-iskadenza indikata fin-notifika tal-estensjoni, jekk applikabbli) biex tissottometti tweġiba.

Formola tal-Ilmenti (Verżjoni bil-Malti)
Complaint Form (English Version)

Formola ta’ Ilmenti lill-IDPC (Verżjoni bil-Malti)
Complaint Form to IDPC (English Version)

Dokumentazzjoni/informazzjoni Milqugħa

Kull meta Awtorità Pubblika tikkomunika deċiżjoni lil Applikant li jingħata aċċess għal dokument/informazzjoni, l-applikant għandu wkoll jiġi mistieden jagħmel il-ħlas tal-miżati (jekk applikabbli). Fi żmien 10 ijiem tax-xogħol wara l-ħlas, l-Awtorità Pubblika tipprovdi d-dokument/informazzjoni fl-istess format li kien talab l-applikant oriġinarjament jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fi kwalunkwe format ieħor meqjus xieraq mill-Awtorità Pubblika. L-applikanti li jissottomettu talbiet permezz tal-portal relatat mal-Libertà tal-Informazzjoni (www.foi.gov.mt) jistgħu jingħataw il-possibbiltà li jniżżlu d-dokument/informazzjoni direttament mis-sit.

Jekk ma jintalabx ħlas, id-dokument/informazzjoni tiġi pprovduta fi żmien 10 ijiem tax-xogħol wara n-notifika. It-talba għandha titqies li ġiet imwaqqfa mill-applikant jekk il-ħlas ma jsirx fi żmien 20 jum tax-xogħol wara n-notifika.

Proċedura ta’ Ilmenti Interni

Applikant li t-talba tiegħu għall-informazzjoni tiġi miċħuda, jew li ma jkunx sodisfatt bl-informazzjoni pprovduta, il-format tagħha jew l-estensjoni tal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-informazzjoni mitluba, jista’ jindirizza ilment lid-Dipartiment.

L-ilment jiġi indirizzat lill-Uffiċjal dwar l-Att tal-Libertà tal-Informazzjoni tad-Dipartiment, li għandu jressaq l-ilment għall-attenzjoni tal-uffiċjal responsabbli, li għandu jkun id-Direttur Ġenerali. L-uffiċjal responsabbli għandu jwieġeb lill-applikant fi żmien 10 ijiem tax-xogħol minn meta jirċievi l-ilment. L-applikant għandu jiġi infurmat ukoll li jista’ jappella mid-deċiżjoni jew inkella jindirizza ilment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data skont l-Att dwar il-Ħelsien tal-Informazzjoni (Kap. 496 tal-Liġijiet ta’ Malta).

L-uffiċjal responsabbli għandu jinforma lill-applikant bid-deċiżjoni meħuda fir-rigward tal-ilment tiegħu jew tagħha, u fil-każ ta’ konferma ta’ deċiżjoni li ma tiġix rilaxxata l-informazzjoni pertinenti, għandu jispjega r-raġunijiet għal dan. Kull meta l-ilment tal-applikant ikun relatat mal-format tal-informazzjoni pprovduta jew ma’ estensjoni tal-iskadenza għas-sottomissjoni tal-informazzjoni mid-Dipartiment, u d-deċiżjoni oriġinali tinżamm, l-applikant għandu jingħata spjegazzjoni għaliex l-ilment tiegħu jew tagħha. ma jistgħax jiġi ndirizzat b’mod pożittiv.

Applikant jista’ wkoll jagħmel użu mill-Proċedura ta’ Ilmenti Interni biex jirrapporta n-nuqqas ta’ konformità mal-iskadenzi jew biex jibgħat notifiki. F’dawk il-każijiet fejn it-talba għall-informazzjoni tista’ tintlaħaq, iżda ma tkunx intlaħqet fl-iskadenzi speċifikati mill-Att, l-uffiċjal responsabbli għandu jirrinunzja għal kull ħlas applikabbli għas-sottomissjoni tal-informazzjoni.

Politika Ekonomika Ħinijiet tax-xogħol

Mill-1 ta’ Lulju sal-15 ta’ Settembru 7.30am – 2.45pm

Mis-16 ta’ Settembru sat-30 ta’ Ġunju 7.30am – 4.15 pm

Id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika jinsab fi 30, Maison Demandols, Triq in-Nofsinhar, Valletta VLT 1102 u l-Uffiċjal tal-Libertà tal-Informazzjoni u l-Uffiċjal tal-Libertà tal-Informazzjoni alternattiv għal dan id-Dipartiment jistgħu jiġu kkuntattjati fuq 25998654 jew b’email fuq foi.epd@gov.mt.