economicpolicy.gov.mt

Il-liberta ta’ l-informazzjoni

L-Att dwar il-liberta ’tal-informazzjoni (Cap.496) għandu l-għan li jistabbilixxi dritt għall-informazzjoni miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi sabiex jippromwovi aktar l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza fil-Gvern.
 
Skont l-Artikolu 17 (1) tal-Att dwar il-liberta ’tal-informazzjoni, kull awtorita’ pubblika rilevanti għandha tippubblika informazzjoni li tiddeskrivi l-istruttura, il-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet tal-awtorita ’flimkien ma’ deskrizzjoni ġenerali tal-kategoriji ta ’dokumenti miżmuma u deskrizzjoni tal-manwali kollha u tipi simili ta’ dokumenti li jkun fihom policies, prinċipji, regoli jew linji gwida li skonthom isiru deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet fir-rigward ta ’membri tal-pubbliku, kif ukoll dikjarazzjoni ta’ informazzjoni li jeħtieġ li tkun disponibbli għall-membri tal-pubbliku li jixtiequ jiksbu aċċess għal dokumenti uffiċjali mill-awtorita pubblika.
 
L-Att dwar il-liberta ’tal-informazzjoni daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2012.
 
Persuni eliġibbli huma intitolati li jissottomettu talbiet għal Freedom of Information (FOI) lill-awtoritajiet pubbliċi kollha stabbiliti, inkluż id-Dipartiment tal-Politika Ekonomika, fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi. It-talbiet għandhom ikunu bil-miktub fuq formoli preskritti u għandhom jitwasslu f’ uffiċċju tal-Awtorita ’Pubblika, jew b’ mod elettroniku – permezz ta ’email jew permezz tal-portal – jew manwalment (bl-idejn jew bil-posta).